Privatumo ir slapukų politika

Ši privatumo politika paaiškina, kaip Viešoji įstaiga „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“ juridinio asmens kodas 302712138, buveinės adresas: Ežero g. 5, Velžių k., Radviliškio r. (toliau – Organizacija) renka ir naudoja interneto svetainės gyvunuapsauga.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (paramos davėjų, prenumeratorių, kitų fizinių asmenų ) asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose susijusiuose dokumentuose.

Organizacijos renkami ir naudojami asmens duomenys tvarkomi Organizacijos darbuotojų, apskaitos ar kitas finansines paslaugas teikiančių asmenų, teikiančių Organizacijai pagal paslaugų teikimo sutartis, atsižvelgiant teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą ir tikslą.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Asmens duomenis tvarkome šiais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti įspareigojimus Jums;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdytos Organizacijai taikomos teisinės prievolės;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Organizacijos interesų.

Asmens duomenų tvarkymas su Organizacijos paslaugų teikimu susijusiais tikslais

Siekdama įvykdyti įsipareigojimus Jums, Organizacija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • asmenį tiesiogiai identifikuojančius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kitas asmens identifikavimo numeris;
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios, ar buvimo vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
 • finansinius duomenis apie skirtą paramą, jos dažnumą;
 • duomenis, kuriuos esate paskelbęs viešai.

Teisėti duomenų tvarkymo pagrindai yra:

 • siekimas sudaryti ir įvykdyti įsipareigojimus, kurios šalis esate Jūs;
 • sutikimas dėl duomenų tvarkymo išreikštas Jūsų veiksmais – duomenų perdavimu;
 • Organizacijai taikomos prievolės; profesinių teisių ir pareigų visuma;
 • tam, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises.

Slapukų naudojimas šioje interneto svetainėje

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Organizacija tvarko Asmens duomenis ir kitais teisėtais tikslais:

 • tvarkant buhalterinius dokumentus atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo, apskaitos taisyklių, kitų Organizacijai taikomų prievolių laikymosi tikslu, tiek, kiek būtina teisėtam tikslui užtikrinti;
 • sudarant sutartis, kurios nėra susijusios su įsipareigojimų vykdymu, jose esančių asmens duomenų tvarkymo tikslas yra atitinkamų įsipareigojimų tinkamas vykdymas;
 • sutarčių (darbo ar kt.) sudarymo, vykdymo, apskaitos bei Organizacijos, kaip darbdavio / darbo vietos suteikėjo pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu.

Duomenų tvarkymo terminai

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Gautus asmens duomenis saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises, taip pat esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Organizacija gali perduoti Jūsų asmens duomenis įsipareigojimų vykdymo tikslu: valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, specialistams, kurie pasitelkiami įsipareigojimų vykdymo procese, pvz. ekspertams, vertintojams, auditoriams ir pan., priklausomai įsipareigojimų vykdymo tikslų.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su Organizacijos tvarkomais Jūsų duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, tokiam laikotarpiui nustatyti.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Organizacija ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Organizacija ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; asmens duomenys tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, nustatytos teisinės prievolės.

Teisė apribotų duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad Organizacija apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Organizacija gali patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; Organizacijai nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Organizacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Organizacijos arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Organizacija nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Organizacija pagrindžia, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis arba remiantis Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Organizacijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją, kurios kontaktai yra pasiekiami šiuo adresu: https://vdai.lrv.lt/, ir dėl to pateikti skundą.

Jei turite nusiskundimų ar klausimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus elektroniniu paštu info@gyvunuapsauga.lt arba telefonu +370 612 345 67.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2020-09-28

Our country is waiting for change – contribute to  animal protection in Lithuania!